Korektní systém oznamování je důležitým nástrojem řádné správy a řízení společnosti. Pomáhá rychle odhalit porušení zákonů a vnitřních předpisů, neprodleně je prošetřit a řešit prokázaná pochybení.

Máte-li jakékoli podezření na závažná porušení předpisů v souvislosti se skupinou Ammann nebo jejími zaměstnanci, můžete se obrátit na oddělení pro dodržování předpisů prostřednictvím následujícího ohlašovacího formuláře. Jste-li zaměstnancem společnosti Ammann, musíte se řídit firemní směrnicí pro vnitřní oznamování ID 100981.
 
Mezi závažná porušení představující vysoké riziko pro společnost patří zejména:

 • korupce, porušení antimonopolních zákonů a praní špinavých peněz
 • krádež, podvod, bezdůvodné obohacování značného rozsahu nebo významu
 • závažná újma na tělesné nebo duševní pohodě
 • závažné případy sexuálního obtěžování, diskriminace a rasismu
 • porušování pravidel ochrany údajů
 • porušení účetních pravidel a předpisů s významnými dopady, které se projevují navenek
 • závažná porušení v souvislosti s technickými specifikacemi nebo technickou bezpečností
 • porušování lidských práv (např. porušení zásad iniciativy OSN Global Compact)
 • porušení nebo nesoulad produktu v souvislosti s předpisy na ochranu životního prostředí
 • porušení kontroly vývozu nebo sankcí
 • závažné porušení integrity systému oznamování, například závažné porušení anonymity oznamovatele nebo oznamovací povinnosti
 • jiná závažná rizika, např. porušení předpisů způsobující společnosti značné ztráty
 • porušení, která mohou vážně poškodit pověst společnosti

 
Podrobněji popište své podezření na závažné porušení předpisů. Uveďte své kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu nebo telefonní číslo pro případ dotazů. S vašimi údaji bude nakládáno jako s důvěrnými. Své oznámení můžete zaslat oddělení pro dodržování předpisů také anonymně poštou. Oddělení pro dodržování předpisů pak vaše hlášení prověří a bude podle něj jednat s ohledem na místní zákonné požadavky.


"*" označuje povinná pole

(vyberte nejvhodnější kritérium)
(Datum, čas, trvání, četnost atd.)
(Země, místo, závod atd.)
(Např. jméno zúčastněné osoby)
(Přesný popis podezření na porušení předpisů, podmínek a dalších okolností)
(Svědci, jméno, tel. č. atd.)
(Zde můžete uvést další informace, např. motivaci příslušné osoby, předpis, který tato osoba porušila atd.)
Vaše oznámení nám pomáhá předcházet poškození naší společnosti a našich zaměstnanců, jakož i našich obchodních partnerů a široké veřejnosti, a identifikovat způsoby, jak můžeme lépe implementovat naše vlastní zásady v případě zjištěných nedostatků.

Děkujeme vám za vaši podporu.

Zadáním svého jména, telefonního čísla, e-mailové adresy a adresy bydliště a kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasím s tím, že skupina Ammann může shromažďovat, zpracovávat, používat a elektronicky uchovávat uvedené osobní údaje v souladu s platným prohlášením o ochraně osobních údajů, a to až do doby, než se mnou bude probíhající komunikace definitivně ukončena. Svůj souhlas uděluji svobodně a mohu jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.